ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

    Nasze przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu wspierania ich potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem  przez zintegrowane działania nauczycieli współorganizujących proces nauczania i specjalistów  w formie:

 

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, takich jak:  zajęcia z integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.


     Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność, objęte są również zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze:

    - 3-4- latki – 1 godz./tydz.
    - 5-6-latki- 2 godz./tydz.

 

  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną realizują zatrudnieni w przedszkolu specjaliści:

 • pedagog: mgr Elżbieta Kozłowska
 • psycholog: mgr Anna Lenczewska
 • logopeda: mgr Ewa Kropiewnicka
 • terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Joanna Onufryjuk
 • rehabilitant ruchowy: mgr Zdzisław Rudziński
 • nauczyciel rytmiki: mgr Agnieszka Sienkiewicz

 

 

Terapia pedagogiczna

   W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć jest pomoc dziecku w pokonywaniu trudności, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjny oraz umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Są one ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji - korekcja oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się - kompensacja, które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.

  Na zajęciach dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i ćwiczeniach, które wspomagają ich rozwój ruchowy- sprawność motoryczną, koordynację ruchów oraz umiejętności grafomotoryczne. Ćwiczą również percepcję wzrokową - spostrzegawczość, pamięć i uwagę wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową; percepcję słuchową - koordynację słuchowo- ruchową i słuch fonematyczny. Rozwijają też pojęcia i umiejętności matematyczne. Integralną częścią zajęć korekcyjno-kompensacyjnych są ćwiczenia służące rozwijaniu funkcji poznawczych - czyli myślenia, mowy i pamięci. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętność koncentracji uwagi, bogacą słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie. Uczą się współpracować w małym zespole, nawiązują pozytywne relacje. Uczą się wytrwałości.

  Do realizacji programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystywane są elementy wielu metod i programów: Metody Dobrego Startu, Programu Rozwijającego Percepcję Wzrokową Wzory i Obrazki, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Ćwiczeń Grafomotorycznych wg H. Tymichowej, Ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową - Kto posłucha, ten usłyszy, Terapii Ręki oraz wielu innych. Wykorzystywane są też własne pomysły wypływające z długoletniego doświadczenia.

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne realizowane są w oparciu o bogaty i stale powiększający się zbiór różnorodnych pomocy dydaktycznych.

 

 

Terapia psychologiczna

  Psycholog w ramach zajęć indywidualnych skupia się na rozwijaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W szczególności praca nad emocjami, rozwijaniem umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętnością nazywania i odróżniania emocji, kształtowaniem empatii szacunku i zrozumienia, jak również wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kształtowaniu postawy otwartości. Jednocześnie rozwijając inne sfery poznawcze jak: umiejętność koncentracji uwagi, myślenie logiczne, myślenie przyczynowo skutkowe.

 

 

Terapia SI

 Terapią integracji sensorycznej objęte są dzieci z trudnościami w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych. Trudności te mogą objawiać się w różny sposób: dziecko może przesadnie reagować lub nie zwracać uwagi nawet na intensywne doznania (np. ból, hałas). Dziecko może być niespokojne, nadruchliwe, mogą występować u niego trudności z koncentracją uwagi, niezgrabność ruchowa.

  Celem pracy terapeutycznej jest normalizacja odbioru i przetwarzania bodźców poprzez organizowanie odpowiednich aktywności i zabaw, podczas których dzieci uczą się pokonywać swoje trudności. Ponadto celem zajęć jest rozwijanie siły i sprawności dzieci, ich umiejętności ruchowych oraz wiary we własne możliwości i umiejętności.

 

 

Rehabilitacja

  Prowadzona jest w przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową według zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.

  Rehabilitacja ruchowa to szereg oddziaływań stymulujących prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych.

  Głównym zadaniem rehabilitacji ruchowej jest kształtowanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.

Wiodące cele rehabilitacji ruchowej to:

 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu,
 • doskonalenie cech motorycznych ( szybkość, skoczność, zwinność),
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej,
 • korekcja oraz kompensacja niedoskonałości rozwojowych,
 • kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie funkcji równoważnych,
 • rozwijanie i doskonalenie zdolności motoryki dużej.

 

 

Terapia logopedyczna

 Terapia logopedyczna ma na celu stymulowanie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, gryzienie),

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.
   

 

   

 

Logorytmika

 Są to  zajęcia łączące rytmikę z terapią logopedyczną. To doskonały zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo – słuchowo – ruchowe dziecka, adresowany do dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania.   Zajęcia logorytmiczne są dla logopedów sprzymierzeńcem w indywidualnej terapii logopedycznej. Dzieci przez naśladownictwo uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Do tego wkomponowane są atrakcyjne ćwiczenia muzyczno – ruchowe.

 

Aktywny Trening Słuchowy „Neuroflow”

  Jako jedyne przedszkole w Białymstoku prowadzimy Aktywny Trening Słuchowy „Neuroflow”

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow - to diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego, wynikających z nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym występujących pomimo prawidłowej czułości słuchu. Adresowana jest do dzieci mających trudności z dłuższym utrzymywaniem uwagi, zapamiętywaniem informacji podawanych werbalnie, rozumieniem mowy w hałasie.

 

 

Metoda terapeutyczna – „Empathy Dolls”

 Metoda mająca na celu wzbudzenie intencji w zachowaniu dziecka. Nawiązaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego tak istotnego podczas pracy terapeutycznej z dzieckiem. Poprzez wspieranie fundamentalnej potrzeby obserwacji, empatii. Mirroring, eye contact, dotyk, zapach, dźwięk – wielozmysłowe możliwości komunikacji i kontaktu terapeutycznego.

Tym samym skutecznym stymulowaniu jego rozwoju w podejściu bardzo indywidualnym.

 

 

 

Treningu Umiejętności Społecznych

  Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych; umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, rozumienia mowy ciała, umiejętność wspólnej zabawy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

Socjoterapia

  Grupowymi zajęciami o charakterze socjoterapii są objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci poprzez aktywny udział w sytuacjach społecznych dotyczących grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci uczą się właściwych postaw i zachowań wobec innych wychowanków grupy. Jest to również doskonała okazja do budowania przyjaznej atmosfery oraz pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Konsultacje specjalistów

 

  Przedszkolni specjaliści służą pomocą i wsparciem wszystkim rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się trudności rozwojowych, czy wychowawczych u ich dzieci. Spotkać się z nimi można w czasie konsultacji indywidualnych:

 • psycholog - środa 15.00-16.00
 • pedagog -  środa 15.00-16.00
 • logopeda - czwartek 15.00-16.00
 • terapeuta SI - poniedziałek 15.30-16.00
 • rehabilitant ruchowy - poniedziałek 15.30-16.00

 

 

 Projekt "Za życiem"

 

  Od września 2019 roku przedszkole we współpracy z Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczym realizuje projekt „Za życiem” finansowany z budżetu państwa.

    Założeniem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, do podjęcia nauki w szkole.

  Przedszkole udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazuje właściwe formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, organizuje wczesne wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo poprzez prowadzenie zajęć z zakresu terapii SI, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 

 >>>  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w latach poprzednich