RELIGIA

 

  Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) i na życzenie rodziców w naszym przedszkolu są zorganizowane  w ramach planu zajęć przedszkolnych zajęcia z nauki religii.

 Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych  i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

 Katechezę katolicką i prawosławną prowadzą nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem katechetycznym.

Pani Irena Matys odpowiedzialna za naukę religii prawosławnej spotyka się z przedszkolakami tego wyznania w czwartki'

Pani Ewa Konarska naucza religię katolicką we wtorki i środy i prowadzi zajęcia w oparciu o program "Kochamy dobrego Boga" wyd. "Jedność" (nr dopuszczenia: AZ-0-01/10);

 Nauka religii  odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania zajęć  z religii prowadzonych z dziećmi jest  dostosowany do ich możliwości rozwojowych.