Rekrutacja do przedszkola

na rok szkolny 2024/2025

 

   Informacja na temat przyjętych kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 udostępniona jest w holu przedszkola.

 

    ZASADY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Rekrutacja uzupełniająca  na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach 27 maja  - 3 czerwca 2024 r. do godz. 15.00, na zasadach takich samych, jak i zasadnicza.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2018-2021, zamieszkałe w Mieście Białystok.
 4. Dzieci – uchodźcy z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.
 5. Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu - na wolne miejsca.
 6. Rodzice zamieszkali poza obszarem Miasta Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 • 3 czerwca, do godz. 15.00- zamknięcie systemu naborowego,
 • 17 czerwca, do godz. 12.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów,
 • 19 czerwca, do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • do 21 czerwca, do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia),
 • 24 czerwca, do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

REKRUTACJA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów  integracyjnych, biorą udział w procesie rekrutacji.
 2.  O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 3. Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 

Więcej na temat naboru na rok szkolny 2024/2025 zamieszczamy pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania:

.