Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Mogę być kim chcę"

W roku szkolnym 2023/2024 grupa "Sprytne Liski" bierze udział w tym projekcie.

Projekt edukacyjny „Mogę być , kim chcę” poszerzy wiedzę dzieci na temat wykonywania pracy w różnych zawodach. W wyniku zajęć dydaktycznych oraz innych, dodatkowych działań przedszkolaki
poznają zasady pracy, zakres czynności wykonywanych przez ludzi wykonujących wybrane zawody, niezbędne wyposażenie i urządzenia podczas wykonywania poszczególnych zadań, ale przede wszystkim będą miały możliwość rozbudzenia w sobie pasji, zainteresowań, predyspozycji oraz odkryją swoje mocne i słabe strony. Dzieci rozwiną w sobie gotowość do uczestniczenia w różnych
sytuacjach i umiejętność reagowania na nie, porozumiewania się, argumentowania, słuchania innych, zadawania pytań oraz odporności i inteligencji emocjonalnej. Poprzez zajęcia i zadania zaplanowane w projekcie przedszkolaki zintegrują się ze środowiskiem lokalnym oraz zobaczą, że zawód to nie tylko praca wykonywana dla pieniędzy, ale również dla rozwijania pasji i zamiłowania.

 

Cele:

 • odkrywanie i promowanie pożądanych wartości, rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym;
 • budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji;
 • kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania;
 • poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych; uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowiek;
 •  nauczenie odpowiedzialności, oceniania swojego zachowania i innych;
 • eksponowanie pozytywnych cechy charakteru i swoich mocnych stron;
 • wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych;
 • odnoszenie się do innych z szacunkiem i życzliwością;
 • wzmacnianie więzi emocjonalne z rodziną;
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;
 • uwrażliwienie na krzywdę innych i aktywizowanie do niesienia pomocy
  potrzebującym;
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
 • rozwijanie twórczego myślenia oraz wyobraźni;
 • rozwijanie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci.
 • zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach;
 • poszerzanie zasobu słownictwa związanego z danym zawodem.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1