KREATYWNE DZIECKO -

INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

-projekt unijny

 

   Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku w latach 2018-2019 realizowało projekt „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

  Projektu miał na celu  poprawę funkcjonowania intelektualnego, ruchowego i psycho-społecznego, rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych oraz umiejętności: kreatywności, inicjatywności  i pracy zespołowej u wychowanków naszego przedszkola. Wpłynąć także miał na wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami. 

 W projekcie udział wzięło 55 zakwalifikowanych docelowo do różnorodnych form zajęciowych przedszkolaków.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DZIECI

 

  Dla dzieci posiadających kierunkowe  zainteresowania i wykazujących szczególne uzdolnienia, w ramach projektu zorganizowane były zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci rozwijały postawę kreatywności oraz poszerzały kompetencje matematyczno-przyrodnicze i informatyczne. Spotkania  te prowadziły nauczycielki zatrudnione w placówce, jak i instruktorzy zajęciowi.

 Dzięki pozyskanym środkom zakupiono niezbędne do prowadzenia zajęć materiały:  artykuły plastyczne, dekoratorskie,  przyrządy i środki dydaktyczne, jak również oprogramowanie.

  Spotkania warsztatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, które chętnie w nich uczestniczyły.

 

 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I TERAPEUTYCZNE

 

  W latach 2018/19 ramach realizowanego przez przedszkole projektu unijnego „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”, przedszkolni nauczyciele specjaliści zaangażowani byli w realizację zajęć z: Treningu Umiejętności Społecznych, Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow,  Profilaktyki otyłości i wad postawy.

 Integralną częścią projektu był Letni Turnus Terapeutyczny dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna na terenie przedszkola oraz dwie "Olimpijki Sportowe".

  W ramach projektu przedszkole zostało doposażone w bazę dydaktyczno- terapeutyczną w sprzęt sportowy, komputery, licencję do prowadzenia treningu słuchowego Neuroflow, gry planszowe, pomoce do prowadzenia zajęć z TUS oraz wiele ciekawych pomocy.

  Specjaliści uczestniczyli również w szkoleniach certyfikacyjnych: Trening Umiejętności Społecznych i VB- MAPP. Dwie osoby również zostały providerami Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow.

 

 


 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”
Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku

 


 

Konkurs na pełnienie funkcji koordynatora  projektu

 

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego  w Białymstoku, w związku z realizacją projektu „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na pełnienie funkcji

koordynatora  projektu.

 

Szczegóły w poniższym załączniku:

koordynator_projektu.docx

 


 

Konkurs na pełnienie funkcji eksperta ds. rozliczeń i monitoringu

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku, w związku z realizacją projektu „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
eksperta ds. rozliczeń i monitoringu.

 

Szczegóły w poniższym załączniku:

ekspert_ds__rozliczen.docx

 


 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
na  kierownika projektu „Kreatywne dziecko inwestycją w przyszłość”

W przewidzianym terminie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie wymogi. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów na kierownika projektu wybrano pana Daniela Ambrożeja.

konkurs_kierownik.pdf

 
Projekt „Projekt pt.: "Kreatywne dziecko  inwestycją w przyszłość’  Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku "; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr  41 Integracyjne  w Białymstoku w okresie 01.03.2018-31.01.2019 ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.