Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

 Dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych nasze przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistówa także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.

 

  W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zajęcia terapeutyczne z zakresu: terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii SI oraz rehabilitacji ruchowej.

 

  Pomoc psychologiczno- pedagogiczną realizują zatrudnieni w przedszkolu specjaliści:

 • pedagog specjalny: Elżbieta Kozłowska

 

  Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie M. Curie Skłodowskiej w Lublinie, tyflopedagog. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Jest również terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabo widzących oraz ze złożoną niepełnosprawnością.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną. Z PS 41 związana od 1994 roku. Prowadzi w przedszkolu terapię pedagogiczną i rewalidację, w ramach której pracuje z dziećmi nad prawidłowym rozwojem percepcji wzrokowej, słuchowej, funkcji poznawczych oraz małej i dużej motoryki. Pomaga dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotować się do szkoły. Służy pomocą również wszystkim rodzicom chcącym wspomóc swoje pociechy w jak najlepszym rozwoju. Współpracuje z innymi białostockimi placówkami edukacyjnymi, Polskim Związkiem Niewidomych oraz Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym realizując projekt „ Za życiem”.

 

 • psycholog: Anna Lenczewska

 

   Posiada ponad 16 - letni staż pracy z dziećmi i ich rodzinami w zawodzie psychologa. Trener szkoły dla rodziców, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, biegły sadowy, certyfikowany terapeuta metody „Empathy Dolls”. W przedszkolu zajmuje się stymulowaniem rozwoju dzieci z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym. W swej pracy wykorzystuje min. metodę z użyciem lalek „Empathy Dolls”. Na co dzień współpracuje również z innymi białostockimi placówkami edukacyjnymi oraz Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym realizując projekt „ Za życiem”.

  W swej pracy dużo uwagi poświęca wsparciu rodziców w procesie wychowawczym, prowadząc konsultacje, jak również organizując warsztaty z umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 • logopeda: Ewa Kropiewnicka

 

  Absolwentka Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, Treningu Umiejętności Społecznych, pomocy rodzinie z dzieckiem autystycznym, jest Providerem Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow. Pełni funkcję Lidera wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w woj. podlaskim, z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji. Współpracuje z Podyplomowym Studium Logopedycznym przy Uniwersytecie w Białymstoku, prowadząc praktyki studenckie oraz Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym realizując projekt „ Za życiem”.

  Z PS 41 Integracyjnym związana od września 1996 roku. Zajmuje się terapią i stymulowaniem rozwoju kompetencji językowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wraz z nauczycielem rytmiki organizuje grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej – Logorytmikę. Prowadzi indywidualne zajęcia z Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow dzieciom przejawiającym zaburzenia przetwarzania słuchowego. Pełni w przedszkolu funkcję koordynatora pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, wspierając rodziców dzieci objętych terapią, a także wychowawców. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy o nowe metody terapeutyczne.

 

 • nauczyciel rytmiki: Agnieszka Sienkiewicz

 

   Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku oraz Dwuletniego Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Warszawie. Z PS 41 związana od 1995 roku. Prowadzi rytmikę, aktywne słuchanie muzyki oraz inne zajęcia muzyczno - ruchowe dla wszystkich przedszkolaków. Wraz z logopedą współprowadzi Logorytmikę. Jest specjalistką w pracy z małym dzieckiem. Prowadzi warsztaty, szkolenia dla nauczycieli z Polski i zza granicy. 

  Na co dzień pracuje również w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, gdzie uczy kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych. Praca z dziećmi jest jej największą pasją. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną pobudzającą innych nauczycieli najmłodszych dzieci do aktywnego udziału w sztuce. Rozwija i doskonali swoje kwalifikacje zbierając najlepsze recenzje swojej pracy.

 

 • terapeuta Integracji Sensorycznej: Joanna Onufryjuk

 

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność – pedagogika terapeutyczna. Ukończyła studia podyplomowe na AWF w Warszawie, posiada kwalifikacje z zakresu prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikowany kurs I i II st. PTIS). Posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończony kurs I i II stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jest providerem Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow. Od 2003 r. w PS 41 prowadzi zajęcia rozwijające sprawność ruchową, od 2010 terapię metodą integracji sensorycznej.

 

 • rehabilitant ruchowy: 

 

  

 

Konsultacje specjalistów

 

  Przedszkolni specjaliści służą pomocą i wsparciem wszystkim rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się trudności rozwojowych, czy wychowawczych u ich dzieci. Spotkać się z nimi można w czasie konsultacji indywidualnych:

 • psycholog - 
 • pedagog -  
 • logopeda - 
 • terapeuta SI - 
 • rehabilitant ruchowy - 

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

  Od września 2019 roku przedszkole we współpracy z Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczym realizuje projekt „Za życiem” finansowany z budżetu państwa.

    Założeniem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, do podjęcia nauki w szkole.

  Przedszkole udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazuje właściwe formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, organizuje wczesne wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo poprzez prowadzenie zajęć z zakresu terapii SI, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 

 >>>  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w latach poprzednich