CO DAJE INTEGRACJA?

 

Przedszkole to miejsce spotkania małych dzieci i ich rodzin. W przedszkolu integracyjnym spotykają się dzieci zdrowe z dziećmi, których rozwój jest zaburzony. Dzięki tym spotkaniom każdy ma szansę zyskać coś dla siebie. Wczesne bycie razem jest szansą na prawidłowy rozwój społeczny wszystkich dzieci. W grupie integracyjnej wspólnie uczą się komunikacji, samodzielności i pokonywania trudności w atmosferze zabawy i bezpieczeństwa. Małe dzieci podchodzą do siebie bez dystansu i uprzedzeń, uczą się głębokiej, trwałej akceptacji i szacunku dla odmienności.

 

Do integracji przyjmowane są dzieci z:

 

  • autyzmem
  • zespołem Aspergera
  • wadami wzroku
  • wadami słuchu
  • niepełnosprawnością ruchową
  • niepełnosprawnością intelektualną

 

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powoływane są zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w skład których wchodzą nauczyciele z grupy, do której uczęszcza dziecko oraz specjaliści. Zespół pracuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, wyznacza cele do pracy z dzieckiem w danym roku szkolnym.