KOŁO PLASTYCZNE

„PLASTUŚ

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  Od marca roku szkolnego 2019/2020 roku wznawia swą działalność koło plastyczne "PLASTUŚ"; zajęcia prowadzone w ramach koła plastycznego przeznaczone są dla dzieci 5 i 6-letnich wykazujących uzdolnienia i zainteresowania plastyczne.

  Zaplanowane w oparciu o program autorski  "Mali twórcy- wielka sztuka" treści, realizowane będą dwa razy w miesiącu (w poniedziałki),  w godzinach poobiednich;

  W pracach koła bierze udział 10-cioro dzieci z trzech, najstarszych grup przedszkolnych.

  Opiekunami koła plastycznego są Panie: M. Wiatrowska i M. Orłowska z gr. "Dinusie"

 

   Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

 

 Głównym celem spotkań jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Cele szczegółowe:

- uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,

- wzbudzanie przeżyć estetycznych,

- poznawanie różnych technik plastycznych,

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,

- wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych,

- stwarzanie swobodnej i twórczej atmosfery,

- rozwijanie sprawności manualnych,

- stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego myślenia,

- wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych,

 

Efekty aktywności plastycznej dzieci:

- rozwijanie dziecięcych talentów,

- kształcenie umiejętności artystycznych, zdolności i zainteresowań,

- wyrażanie własnej kreatywności,

- posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi,

- poznanie wiadomości z różnych dziedzin sztuki,

- rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

 

 

 
zajecia_dodatkowe

góra strony