Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

KOŁO PRZYRODNICZO - BADAWCZE "MALI ODKRYWCY"Nauczycielki prowadzące koło : Elżbieta Kiryluk, Iwona Sawicka

Terminarz: zajęcia odbywają się raz w miesiącu w godzinach 14-15


KÓŁECZKO PRACUJE – PRZYRODĘ SZANUJE !


PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017:


 • Udział w akcji ,, Sprzątanie Świata – Polska 2016''

Cel: przypomnienie o współodpowiedzialności za stan środowiska i zobowiązanie do ochrony przyrody poprzez racjonalne wykorzystanie surowców wtórnych;


 • Całoroczna zbiórka makulatury, butelek PET;

Cel: kształtowanie postaw proekologicznych wobec ziemi i świata przyrody.


 • całoroczna udział w akcji zbiórki baterii’ - konkurs ,, Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi’’.


 • całoroczny udział w akcji ,, Wózki za zakrętki ‘’;


 • Udział w akcji ,, Ratujmy Kasztany 2016’’ (IX-XI 2016 r.)

Cel: zebranie i uprzątnięcie opadających liści kasztanowca w celu poprawy kondycji zdrowotnej drzew poprzez eliminację szkodników , podnoszenie świadomości proekologicznych społeczeństwa.

 • Współpraca z ,, Nadleśnictwem Dojlidy ‘’ w Białymstoku: spotkanie i zajęcia z leśnikiem , wycieczka poznawczo- krajoznawcza do lasu

 • Udział w programach ekologicznych i prozdrowotnych (cały rok);


 • Udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych (cały rok);


 • Nawiązanie współpracy z wydziałem biologiczno – chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku- wycieczka do Muzeum Przyrodniczego


 • całoroczna współpraca z Fundacją ,, Pomóż Im" - Białostockie Hospicjum dla dzieci
  *akcje charytatywne - Pola Nadziei ( "Dzień Żonkila" )
  , zasadzenie cebulek żonkili na terenie przedszkola, przedświąteczna zbiórka książek, słodyczy itp.


 • ,, Góra Grosza" - udział w akcji pozyskującej fundusze na potrzeby Domów Dziecka (XII 2016 r.):


 • Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt - zbiórka karmy dla zwierząt;


 • Obchody Dnia Ziemi (IV 2017 r.);


 • Nawiązanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji ekologicznej (cały rok);

Cel główny :

Kreowanie człowieka odpowiedzialnego za swoje środowisko i zdrowie,

świadomego faktu, że każde działanie ma wielokierunkowy wpływ

na środowisko i zdrowie.

Główną ideą koła jest rozbudzanie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją.

Cele szczegółowe :

1. Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwienie na konieczność jej ochrony

- różnorodność krajobrazu

- gatunki prawnie chronione

- znaczenie i ochrona lasów

- wpływ przyrody na człowieka

- znaczenie zieleni dla życia człowieka

2. Poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodniczych.

- piękno krajobrazu

- gatunki roślin, zwierząt, prawnie chronionych w najbliższym otoczeniu

3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego

- opieka nad formami ochrony przyrody w najbliższym środowisku

- opieka nad zwierzętami

- inne działania na rzecz ochrony najbliższego środowiska

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska

- zanieczyszczenia i ochrona powietrza, wód, gleby

- ochrona środowiska przed odpadami

5. Kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania

- pomoc zwierzętom w okresie zimy

- opieka nad formami ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu

- różnorodność gatunkowa

6. Poznawanie form ochrony przyrody.

- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce

- parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty

7. Propagowanie zdrowego stylu życia

- zdrowa żywność, właściwa dieta

- choroby cywilizacyjne i zapobieganie im

- oszczędność środków czystości, wody, energii

- minimalizacja ilości powstających odpadów, zagospodarowanie odpadów

- ekologiczne wybory w każdym dniu


SPRZĄTANIE ŚWIATA POLSKA 2016

Przedszkolaki uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata
Sadzimy cebulki żonkili na rzecz podopiecznych,, Fundacji Pomóż Im ''.


Poznajemy faunę i florę naszej planety - wycieczka do Muzeum Przyrody w Białymstoku

Segreguję świecę przykładem - zajęcia ekologiczne

Bliżej przyrodySiejemy nasionka kwiatków 
kola_zainteresowan

góra strony