Program Rozwoju PS Nr 41 Integracyjnego


Program Rozwoju PS Nr 41 Integracyjnego - czytaj.


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1) Rozp. MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - czytaj.


2) Rozp. MENiS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - czytaj.


3) Rozp. MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach - czytaj.


4) Rozp. MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - czytaj.


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Załącznik nr 1 do Rozp. MENiS z dnia 23 grudnia 2008 r. - czytaj.

góra strony